Blahopřání / svátost biřmování

Blahopřání k svátosti biřmování

Biřmování je svátost, kterou je pokřtěný člověk od Ducha Svatého posilňován ve víře, aby podle ní žil, ji šířil, statečně vyznával a proti nepřátelům spásy zmužile bojoval.

Celý život na to pamatuj, že svatým biřmováním se ti dostalo od Ducha Svatého zvláštní posily ve víře a stal ses Kristovým bojovníkem. Buď za to Duchu Svatému vděčný! Zvláště mu za to děkuj ve výroční den přijetí biřmování a na Hod Boží svatodušní. Hlas se hrdě k Pánu Ježíši, k jeho Církvi a statečně se braň proti svodům těla, světa a ďábla. "Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, nýbrž Ducha moci, lásky a rozvážnosti." (2. Tim. 1, 7-8)